Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych zebranych podczas V. edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego jest: Prezydent Miasta Zabrze reprezentujący Miasto Zabrze, z siedzibą władz w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl

b) pod numerem telefonu: 32 27 39 682

3) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyboru oraz konsultowania planowania i realizacji zadań z budżetu Miasta Zabrze wybieranych w ramach V. edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, tj.:

a) dla danych osobowych podanych na „Wniosku – projekcie mieszkańca (…)” [Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu] w celu weryfikacji uprawnienia osoby do składania wniosku, oceny możliwości wykonania zadania proponowanego tym wnioskiem oraz, w przypadku wyboru zadania do realizacji, konsultacji planowania i wykonywania tego zadania,

b) dla danych osobowych podanych na „Liście osób popierających wniosek (…)” [Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu] w celu weryfikacji uprawnienia osoby do poparcia wniosku oraz weryfikacji faktu poparcia wniosku przez minimum 15 uprawnionych do poparcia osób,

c) dla danych osobowych przetwarzanych podczas głosowania w celu weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu.

4) Podstawą prawną zbierania danych osobowych są art. 5b ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 33 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.1 lit.e) RODO.

5) Dane nie będą udostępnione innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7) Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu czyli wyboru, planowania i wykonywania zadań do realizacji z budżetu Miasta Zabrze w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego w V. edycji (na rok 2019). Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

8) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie interesu publicznego lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w tym profilowania, która to podstawa została wskazana w pkt. 4 opisanym powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że:

a) będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

b) Państwa dane będą niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10) W tych przypadkach kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć m.in. w następujący sposób:

a) poprzez pisemne oświadczenie przedstawione Administratorowi danych.

11) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

12) Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie składania i weryfikacji wniosków określających projekty mieszkańców, poparcia wniosku, uprawnień do głosowania i stwierdzenia ważności głosu oraz, w przypadku wyboru zadania do realizacji, konsultacji planowania i wykonywania zadań określonych wnioskiem.

13) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

1) W/w informacja w pliku pdf (plik zabrze-v-edycja-zalacznik.pdf)

2) Informacja określona jest w par. 10 Regulaminu (plik regulamin.pdf)